Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden         
            
Producten zoals fotobehang , folie , en behang op bestelling kunnen niet geretourneerd worden.  
            
Behang geleverd uit voorraad mag retour .       
            
* Indien het ontvangen behang geleverd uit voorraad niet geheel aan uw verwachting voldoet kunt u  
   het behang terugsturen en eventueel ruilen voor een ander design. Hierbij wordt het verschil in  
   prijs + verzendkosten berekend.        
* Retourrollen dienen retour ontvangen te worden in onbeschadigde en originele verpakking.  
* De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.      
* Behangrollen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst datum retour te zijn ontvangen.   
* Terugbetaling van tegoeden geschied zoveel mogelijk binnen 7 werkdagen.    
* Indien een voordeel is berekend op verzendkosten omdat er boven een bepaald bedrag aan   
   behang is besteed wordt dit voordeel op verzendkosten na retourzending alsnog verrekend.  
            
Aflevering :          
De goederen worden afgeleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter 
verzending aangeleverd . Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op   
het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij  
een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren  
dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de   
klant.           
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade   
verhalen op Joop Kist Behang en Verf. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor  
schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de reden aan van  
weigering en informeer ons schriftelijk / per e-mail.      
            
Oplevering:          
            
De door ons vermelde levertijd geldt steeds "bij benadering ". Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan  
de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de   
levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot  
enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de  
levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de   
overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in , tenzij alle voor de oplevering of  
uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de  
betaling ontvangen is.         
            
Betaling :           
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een  
factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen/weigeren  
van een verzending , te lezen een annulering, worden naast de administratiekosten ook nogmaals  
verzendkosten berekend.         
            
Reclame :          
Reclames , waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen  
kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen  
14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een 
omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. In geval van behang en randen   
dienen behangetiketten bijgevoegd te worden.       
            
Behang/fotowanden/posters         
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het  
product geschikt is voor het doel waarvoor het gebuikt wordt.     
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen  
worden.           
Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.    
            
Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product. Hierop alsmede op  
kleine ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.     
            
Kleurafwijkingen , enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de   
fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of  
weigering van de goederen.         
            
Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.   
Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.   
            
Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en   
randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze   
verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.       
            
Plakfolie/statische folie / stickers        
            
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het  
product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.     
Plakfolie/statische folie sticker mag niet aangebracht worden als hierin voor het aanbrengen een fout  
in geconstateerd had kunnen worden.        
Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in.     
De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden.    
            
De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad , vetvrij en biet poreus te zijn.  
Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken door gedroogd te zijn( bij circa 18  
graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken  
van sticker / folie .          
            
Kleurafwijkingen , enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de   
fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of  
weigering van de goederen.         
            
Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.   
Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.   
            
Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige   
folies hebben een zelfkant deze wordt niet meegeteld in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage. 
Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller uitvallen.      
            
Het is niet uit te sluiten dat bij bepaalde types isolerend glas een thermische breuk zou kunnen   
ontstaan wanneer het gehele vlak wordt voorzien van een raamfolie waarbij gedurende een langere tijd 
direct zonlicht op schijnt. Of uw raam valt onder deze categorie dient u te informeren bij uw   
glasleverancier.          
            
Eigendomsvoorbehoud          
            
1 . Zolang de afnemer geen volledige betaling te zake van de overeenkomst aan Joop Kist Behang en Verf 
heeft verricht , blijven de goederen en /of materialen eigendom van Joop Kist Behang en Verf.  
De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af  
te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te ( doen ) verwijderen, 
totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.   
Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na   
aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen , in welke geval de overeenkomst  
zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is , onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, 
schaden en interesten.         
2. Afbeeldingen die wij (hebben)ontvangen (middels e-mail,upload,post,en/of op elke andere manier) 
zijn automatisch eigendom van Joop Kist Behang en Verf tenzij er vooraf of tijdens het versturen  
schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.        
            
Aansprakelijkheid          
1.Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de  
afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.    
2.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen  
en/of beschadiging van voorwerpen,machines,installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging-   
vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere ( bedrijf)  
schade uit welke hoofde of welke aard ook , tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld  
van de bestuurders of leidinggevend personeel van Joop Kist Behang en Verf.    
            
            
            
Algemene voorwaarden

Producten zoals fotobehang , folie , en behang op bestelling kunnen niet geretourneerd worden.


Behang geleverd uit voorraad mag retour .* Indien het ontvangen behang geleverd uit voorraad niet geheel aan uw verwachting voldoet kunt u


het behang terugsturen en eventueel ruilen voor een ander design. Hierbij wordt het verschil in


prijs + verzendkosten berekend.
* Retourrollen dienen retour ontvangen te worden in onbeschadigde en originele verpakking.


* De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.


* Behangrollen dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst datum retour te zijn ontvangen.* Terugbetaling van tegoeden geschied zoveel mogelijk binnen 7 werkdagen.
* Indien een voordeel is berekend op verzendkosten omdat er boven een bepaald bedrag aan


behang is besteed wordt dit voordeel op verzendkosten na retourzending alsnog verrekend.


Aflevering :


De goederen worden afgeleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter

verzending aangeleverd . Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op


het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij


een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren


dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de


klant.Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade


verhalen op Joop Kist Behang en Verf. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor


schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de reden aan van


weigering en informeer ons schriftelijk / per e-mail.


Oplevering:


De door ons vermelde levertijd geldt steeds "bij benadering ". Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan


de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de


levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot


enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de


levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de


overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in , tenzij alle voor de oplevering of


uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de


betaling ontvangen is.

Betaling :Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een


factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen/weigeren


van een verzending , te lezen een annulering, worden naast de administratiekosten ook nogmaals


verzendkosten berekend.

Reclame :


Reclames , waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen


kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen


14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een

omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. In geval van behang en randen


dienen behangetiketten bijgevoegd te worden.Behang/fotowanden/posters

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het


product geschikt is voor het doel waarvoor het gebuikt wordt.

Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen


worden.Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.
Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product. Hierop alsmede op


kleine ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.

Kleurafwijkingen , enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de


fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of


weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en


randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onzeverantwoordelijkheid of die van de fabrikant.Plakfolie/statische folie / stickers
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het


product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Plakfolie/statische folie sticker mag niet aangebracht worden als hierin voor het aanbrengen een fout


in geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in.

De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden.
De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad , vetvrij en biet poreus te zijn.


Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken door gedroogd te zijn( bij circa 18


graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken

van sticker / folie .


Kleurafwijkingen , enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de


fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of


weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige


folies hebben een zelfkant deze wordt niet meegeteld in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage.

Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller uitvallen.


Het is niet uit te sluiten dat bij bepaalde types isolerend glas een thermische breuk zou kunnen


ontstaan wanneer het gehele vlak wordt voorzien van een raamfolie waarbij gedurende een langere tijd

direct zonlicht op schijnt. Of uw raam valt onder deze categorie dient u te informeren bij uwglasleverancier.


Eigendomsvoorbehoud

1 . Zolang de afnemer geen volledige betaling te zake van de overeenkomst aan Joop Kist Behang en Verf

heeft verricht , blijven de goederen en /of materialen eigendom van Joop Kist Behang en Verf.


De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af

te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te ( doen ) verwijderen,

totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij naaanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen , in welke geval de overeenkomst


zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is , onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten,

schaden en interesten.

2. Afbeeldingen die wij (hebben)ontvangen (middels e-mail,upload,post,en/of op elke andere manier)

zijn automatisch eigendom van Joop Kist Behang en Verf tenzij er vooraf of tijdens het versturen


schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
Aansprakelijkheid


1.Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de


afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.
2.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen


en/of beschadiging van voorwerpen,machines,installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging-vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere ( bedrijf)


schade uit welke hoofde of welke aard ook , tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld


van de bestuurders of leidinggevend personeel van Joop Kist Behang en Verf.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
 • IDeal
 • Post NL
 • logo as
 • eijffinger
 • dutch
 • esta
 • Paypal
 • Mistercash
 • Sofortbanking
 • Arte behang
 • Noordwand behang
 • Behangexpresse
 • Hooked on walls
 • Perfax
 • Rasch
 • BN wallcoverings
 • onszelf
 • pipstudio
 • MR Perswall

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 XL Behang | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel